Driejarige Opleiding Sportfysiotherapie

 

 

Masters Sportfysiotherapie in opleiding (MSF’s i.o.) bekwamen zich met het onderwijsprogramma aan de SOMT tot fysiotherapeut-specialisten die zich kenmerken door het toepassen van zorg ‘die er toe doet’ namelijk zorg die effectief, efficiënt en veilig is, vanuit het perspectief van de sporter, andere individuen en de maatschappij.

In het onderwijsprogramma worden de MSF’s i.o. getraind aan de hand van ‘performance’ gestuurde casuïstiek. De MSF i.o. wordt opgeleid om het klinisch redenerings- en beslissingsproces bewust en expliciet te maken voor sporters met sportgerelateerde aandoeningen/klachten. Op basis hiervan is de MSF i.o. in staat om gerichte doelstellingen binnen het diagnostische en therapeutische proces op te stellen. Het einddoel voor de sportfysiotherapeut is het beantwoorden en bereiken van de hulpvraag van de patiënt die eruit bestaat de sporter te brengen tot een optimaal prestatieniveau en recidief te voorkomen. 

Lesdagen eerste jaar

2017    
September 2 Introductiedag
September 18 t/m 23 Module 1
2018    
Januari 8 t/m 13 Module 2
Maart 26 t/m 31 Module 3
April 16 Formatieve toets M3
Mei 22, 23 CT1
Juni 12, 13 Herkansing CT1

 

Wat leer je tijdens de opleiding?

 

Het onderwijscurriculum van de Master Sportfysiotherapie is gebaseerd op zeven competentiegerichte leerlijnen: ‘Disability’, ‘Performance’, ‘Motion’, ‘Sportspecifieke performance’, ‘EBP’, ‘Competentieleerlijn’ en ‘Management’. De leerlijnen ‘Disability’, ‘Performance’, ‘Motion’, ‘Sportspecifieke performance’ en ‘Management’ worden geïntegreerd aan de hand van de casuïstiek of sportgerelateerde sportspecifieke situaties. In de praktijk is het niet mogelijk om de leerlijnen zuiver van elkaar te onderscheiden en is er interactie. Zo wordt bijvoorbeeld diagnostiek geplaatst onder ‘disability’, maar dit kan echter niet zonder enige kennis van osteo- en arthrokinematica. Evenals voor het toepassen van revalidatietraining, ligt de trainingsleer en inspanningsfysiologie aan de basis. De integratie van de verschillende leerlijnen vormt uiteindelijk het niveau dat een Master Sportfysiotherapie moet behalen. Ook de inter- en multidisciplinaire samenwerking is van groot belang in de opleiding.

Het programma beoogt het geheel aan noodzakelijke competenties voor het leveren van de sportfysiotherapeutische zorg “die er toe doet’ aan te bieden. Sturend daarin zijn de competenties in de specialistenrol. De samenhang van de programma-onderdelen wordt bereikt door de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden.

De opbouw van het programma is concentrisch en gaat daarbij van eenvoudige naar meer complexe gezondheidsproblematiek wat betreft de ‘performance’ gestuurde casuïstiek of de sportspecifieke situaties. Bij het oplossen van complexe gezondheidsproblematiek is het noodzakelijk om de tot dan geleerde kennis en vaardigheden  te integreren.

Disability

De leerlijn ‘Disability’ bevat alles wat te maken heeft met het sportfysiotherapeutisch handelen op niveau van weefsel- en stoornisniveau en functieherstel of participatieniveau (screening en klinisch redeneren, diagnostiek, manueel therapeutische verrichtingen, eerste hulp bij sportongevallen).

Performance ability

Bij ‘performance ability’ wordt aandacht besteed aan trainingsleer en inspanningsfysiologie, maar ook aan sportvoeding en sportpsychologie. Je leert dus bijdragen tot de prestatieverbetering van de sporter door het evalueren van de fysieke basiseigenschappen en het bepalen van het prestatiegericht profiel.

De leerlijn ‘Performance ability’ is een onderdeel waarbij prestatie en prestatiebepalende factoren een belangrijke rol spelen om de sporter optimaal te begeleiden.

Management

Je leert hoe je samen met andere professionals een veilige participatie in sport en fysieke activiteit kunt promoten voor individuen met en zonder beperkingen. Je leert advies geven omtrent een optimaal aangepaste sportactiviteit zodat het risico op blessures wordt geminimaliseerd en gezondheid wordt gepromoot. Je verwerft competenties als manager op het vlak van planning en organisatie, personeelsbeleid en op financieel gebied. Je maakt kennis met domeinen als sportrecht en sportethiek.

Motion

In de leerlijn ‘Motion’ worden (sportspecifieke) bewegingspatronen geanalyseerd om de ontstaansmechanismen van blessures te begrijpen, de osteo- en artrokinematische achtergrond van behandeling en diagnostiek te ondersteunen en om vooral therapeutisch en preventief te kunnen handelen. Ook hier komt de psychomotorische ontwikkeling in relatie tot sportprestatie aan bod en wordt the State-of-the-Art omtrent motorisch leren geïntegreerd om bewegingspatronen efficiënt bij te sturen.

Evidence-based practice

In alle leerlijnen wordt het sportfysiotherapeutisch handelen verantwoord aan de hand van ‘evidence-based practice’ en wordt de ‘state of the art’ gebruikt als leidraad.

Sportspecifieke performance casuïstiek

De leerlijn ‘Sportspecifieke performance casuïstiek’ omvat alles wat te maken heeft met het revalidatieconcepten en modellen in de sportfysiotherapie om een trainingsprogramma op te bouwen. Deze modellen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op het verbeteren van grondmotorische eigenschappen, processen van motorisch leren, herstel van weefsel op basis van een tijdslijn etc. Op basis van een kritische beschouwing van dit soort modellen of concepten worden er beargumenteerde keuzes gemaakt ter invulling van de revalidatietraining.

Stage

De competentieleerlijn (SMA stage en klinische stage) worden geïntegreerd doorheen de modules en geïmplementeerd bij de docenten competentieleerlijn verbonden aan de SOMT.

Stage

De competentieleerlijn stage van de Master sportfysiotherapie bestaat uit 4 onderdelen:

  • Je loopt 6 dagen stage bij een sportfysiotherapiepraktijk
  • Je loopt 2 dagen stage bij een sportmedisch adviescentrum
  • Je volgt 3 dagen mini-kliniek
  • Je loopt stage bij een sportvereniging of bij een sportevenement waarbij een implementieplan wordt gemaakt voor de EHBSO (Eerste Hulp Bij SportOngevallen)

Toetsing

Formatieve toetsen
Formatieve toetsen zijn verplichte toetsen die van feedback worden voorzien, maar die niet worden becijferd: voorbereidende leeractiviteiten & Skillslab.

Summatieve toetsen
Summatieve toetsen zijn verplichte toetsen die wel worden becijferd en waarvoor minimaal een ‘voldoende’ score moet behaald worden:

·         Voorbereidende leeractiviteiten waaronder ‘kennistoetsen’

·         Verwerkende leeractiviteiten volgend op iedere module

·         Masterproef

·         Competentieleerlijn Stage

·         Competentietoetsen die worden afgenomen aan het einde van ieder studiejaar

Masterproef
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek met een verdediging van het wetenschappelijk werk op het einde van het derde jaar. 

Docenten

De kwaliteit van de docenten is erg hoog. Eén van de eisen is een gedegen (klinische) ervaring en expertise.

De hoorcolleges ‘sporttraumatologie en -orthopedie’ worden gedoceerd door orthopeden die ervaring hebben in lesgeven en gespecialiseerd zijn een bepaalde lichaamsregio.

Een ander voorbeeld zijn de diagnostische vaardigheden die worden verzorgd door een combinatie van een Master of Science Sportfysiotherapeuten en een docent van de Master Manuele Therapie. Soms worden deze vaardigheden zelfs samen gedoceerd met een orthopeed, om dieper in te kunnen gaan op de orthopedische diagnostiek.

De sportspecifieke revalidatietraining wordt verzorgd door collega-trainers van topniveau in een bepaalde sportdiscipline.

Voor ieder vakdomein proberen we docenten met de grootste expertise voor jullie bij SOMT werkzaam te krijgen.

Studiebelasting

Studiebelasting
De studiebelasting ligt op ongeveer 15 uur per week, exclusief onderwijs en stage. De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (ECTS).

Praktische informatie

Doelgroep
Fysiotherapeuten

Start
September

Organisatie

  • Driejarige opleiding
  • Drie onderwijsblokken van 6 dagen per jaar: van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot en met 17:00 uur

Accreditatie

  • De Masteropleiding Sportfysiotherapie van de SOMT is geldig voor registratie in het CKR.
  • De Masteropleiding Sportfysiotherapie van de SOMT is geaccrediteerd door de NVAO

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten tot de Masteropleiding Sportfysiotherapie met een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma fysiotherapie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

Voorwaarden

• Voorwaarden studieovereenkomst 

Driejarige Master Sportfysiotherapie
 
 
Duur: 3 jaar
 
Start: september
 
Locatie: Amersfoort
 
Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd